Vnitřní řád pro stravování ve školní jídelně

Pokyny platí od 1. 9. 2019 a nahrazují předchozí.

1.Strávníci

Ve školní jídelně se stravují žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci.

2.Cizí strávníci jsou časově odděleni od stravování žáků.

3.Přihlášení ke stravování Žáci 1. tříd a noví žáci obdrží před započetím stravování ve školní jídelně přihlášku ke stravování. Na přihlášce je třeba vyplnit jméno žáka, datum narození, třídu, kontakty (e-mail, adresu bydliště a telefony). Dále pak volbu způsobu plateb - inkaso (doporučujeme) nebo trvalý příkaz a číslo účtu pro ze kterého se má inkaso provádět a na který budou vráceny případné přeplatky. Řádně vyplněné a rodiči podepsané přihlášky je nutno odevzdat obratem vedoucí školní jídelny. Svým podpisem na přihlášce se rodiče zavazují plnit všechny povinnosti vyplývající z účasti ve školním stravování. Při ukončení stravování je třeba strávníka v jídelně písemně odhlásit, jinak s ním jídelna počítá každý školní den a pokud si stravu neodhlásí propadá!

4. Systém evidence strávníka Žáci prvních tříd a noví žáci si zakoupí v kanceláři ŠJ identifikační médiiu (IDM) - plastový bezkontaktní přívěšek na klíče za 130,- Kč. Každý strávník se při výdeji oběda prokazuje přiložením IDM ke čtečce. IDM slouží i pro odhlašování a objednávání stravy na počítačích školy. IDM používá strávník po celou dobu školní docházky (tj. až do 9. třídy). IDM se nevrací! V případě ztráty či zničení je nutné zakoupit nový.

5. Placení stravného Při zahájení stravování a každý nový školní rok platí strávníci zálohu (ztv. jistinu) na stravování (23 dnů x cena oběda podle věkové skupiny). Dále se každý měsíc platí zpětná konzumace projedených obědů. Zálohovou platbou se vyrovnává červen. Platby inkasem - rodiče nahlásí číslo účtu ŠJ a variabilní symbol dítěte ve své bance, která vede jejich účet a založí si souhlas s inkasem plateb s účinností ihned, doporučujeme nastavit limit na 1.000,- Kč. Stravné strhává ŠJ k 8. dni v měsíci a to už od srpna, kdy si strhne zálohu. Platby trvalým příkazem – Po zaplacení zálohy (specifický symbol 2) v srpnu, vždy k 25. dni v měsíci /září – květen/ (specifický symbol 1). Zálohovou platbou se vyrovnává červen. Do kanceláře ŠJ je nutné nahlásit číslo účtu a odevzdat potvrzení o zadání trvalého příkazu. Je třeba ihned sdělit ŠJ, jaký způsob plateb si zvolíte a nahlásit i číslo Vašeho účtu, ze kterého se platby mají strhávat, nebo ze kterého budou docházet (kvůli případnému vyrovnání přeplatků). Číslo účtu ŠJ je 2631041 / 0100. Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte. Pokud chcete použít jiný variabilní symbol, je potřeba předem se domluvit s vedoucí ŠJ. S chybným variabilním symbolem, nebo bez něj nemůže být platba připsána!

Vyrovnání přeplatků probíhá na konci školního roku na nahlášený účet strávníka. Výše stravného Cena za 1 oběd je nově stanovena ne podle tříd, ale podle věku, kterého strávník dosáhne v daném školním roce (vyhláška č. 107/2005 o školním stravování) 1.sk. 7-10 let 27,- záloha 621,- 2.sk. 11-14 let 29,- záloha 667,- 3.sk. 15 let 31,- záloha 713,- Cizí strávníci 59,- záloha 1357,-

6. Doba výdeje obědů. Je určena podle rozvrhu školy po dohodě vedoucí školní jídelny s vedením školy. Výdej obědů pro cizí strávníky a nemocné žáky /nárok pouze v první den nemoci/ od 11:00 do 11:30 hodin. Pro žáky a zaměstnance školy od 11:40 – 14:00 hodin.

7. Odhlašování obědů, objednávky, přihlášky. Odhlásit oběd je možné z důvodu nepřítomnosti žáka nebo nemoci žáka nejpozději v den školního vyučování do 8 hodin. Odhlašujte prostřednictvím objednávkových počítačů ve škole, přes objednávkový systém na internetové adrese www.jidelna.cz, osobně v kanceláři ŠJ, nebo telefonicky do kanceláře ŠJ. Pro odhlášky n e p o u ž í v e j t e email. Řádně odhlášené obědy se odčítají z platby. Přihlášení obědů nového strávníka - je nutné předem zaplatit zálohovou platbu a dohodnout způsob platby a den zahájení stravování. Objednávky (výběr) stravy lze provádět pouze na objednávkových počítačích v budově školy, nebo na internetové adrese www.jidelna.cz s minimálním předstihem 7 dní. (V pondělí lze objednat na další pondělí a dále, úterý lze objednat na další úterý a dále, .. ). Zde lze i odhlašovat a přihlašovat. Každému novému strávníkovi b u d e přiděleno uživatelské jméno a heslo pro používání internetových objednávek.

8. Připomínky, náměty a dotazy k provozu ŠJ: vedoucí ŠJ – tel. 241 493 141 nebo email na adresu jidelna@zsjilovska.cz

9. Dohled nad strávníky vykonávají pedagogičtí zaměstnanci školy. Alena Hloušková, vedoucí školní jídelny

Připraveno programem "Jídelna" verze 17.09.04.

Veškeré publikované lístky a další informace jsou vlastnictvím příslušné jídelny nebo svých tvůrců.

Zásady ochrany osobních údajů