Vnitřní řád pro stravování ve školní jídelně

Aktuální provozní úpravy např. doby výdeje atp. jsou zveřejňovány ve zprávě pro strávníky.

Pokyny platí od 1. 9. 2020 a nahrazují předchozí.

1.Ve školní jídelně se stravují žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci.

2.Cizí strávníci jsou časově odděleni od stravování žáků.

3.Přihlášení ke stravování

Žáci 1. tříd a noví žáci obdrží před započetím stravování ve školní jídelně přihlášku ke stravování. Na přihlášce je třeba vyplnit od kdy se žák chce strvovat, jméno žáka, datum narození, třídu, kontakty (e-mail, adresu bydliště a telefony) a případně dny, které se nebude pravidelně stravovat. Dále pak volbu způsobu plateb - inkaso (doporučujeme) nebo trvalý/jednorázový příkaz + číslo účtu pro ze kterého se má inkaso provádět a na který budou vráceny případné přeplatky. Řádně vyplněné a zakonným zástupcem podepsané přihlášky je nutno odevzdat obratem vedoucí školní jídelny. Svým podpisem na přihlášce se rodiče zavazují plnit všechny povinnosti vyplývající z účasti ve školním stravování. Při ukončení stravování je třeba strávníka v jídelně písemně odhlásit, jinak s ním jídelna počítá každý školní den a pokud si stravu neodhlásí, propadá!

Každému novému strávníkovi b u d e přiděleno uživatelské jméno (8 číslic) a vygenerováno prvotní heslo pro používání internetových objednávek, které si musí při prvním přihlášení změnit na své. (Pro případnou pozdější změnu zapomenutého hesla hlaste do ŠJ funkční e-mail.)

4. Systém evidence strávníka

Noví strávnícii si zakoupí v kanceláři ŠJ identifikační médiiu (IDM) - plastový bezkontaktní přívěšek na klíče za 130,- Kč. Každý strávník se při výdeji oběda prokazuje přiložením IDM ke čtečce. IDM slouží i pro odhlašování a objednávání stravy na počítačích školy. IDM používá strávník po celou dobu školní docházky. IDM se nevrací! V případě ztráty či zničení je nutné zakoupit nový.

5. Placení stravného

Při zahájení stravování a každý nový školní rok platí strávníci zálohu (ztv. jistinu) na stravování (23 dnů x cena oběda podle věkové skupiny). Dále se každý měsíc platí zpětná konzumace projedených obědů. Zálohovou platbou se vyrovnává červen. Platby inkasem - rodiče nahlásí číslo účtu ŠJ a variabilní symbol dítěte ve své bance, která vede jejich účet a založí si souhlas s inkasem plateb s účinností ihned, doporučujeme nastavit limit na 1.500,- Kč. Stravné strhává ŠJ k 8. dni v měsíci a to už od srpna, kdy si strhne záhu-jistinu. Platby trvalým/jednorázovým příkazem – Po zaplacení zálohy (specifický symbol 2) v srpnu, vždy k 25. dni v měsíci /září – květen/ (specifický symbol 1). Zálohovou platbou se vyrovnává červen. Je třeba ihned sdělit ŠJ, jaký způsob plateb si zvolíte a nahlásit i číslo Vašeho účtu, ze kterého se platby mají strhávat, nebo ze kterého budou docházet (kvůli případnému vyrovnání přeplatků). Vyrovnání přeplatků probíhá na konci školního roku na nahlášený účet strávníka.

Všechyn údaje pro platbu (číslo účtu, variabilní symbol....) naleznete po přihlášení v mobilní aplikaci Jídelna.cz, nebo na webovýc stránkách www.jidelna.cz ve správě účtu a to včetně částky k platbě a platebního QR kódu.

<b>S chybným variabilním symbolem, nebo bez něj nemůže být platba připsána (bude vrácena)!</b>

Platby přijaté (i odeslané - vrácení přeplatku) najdete pod tlačítkem "Přehled plateb" ve správě účtu strávníka, vedle platebného QR kódu.

Výše stravného

Cena surovin jednoho dotovaného oběda je dána podle věku, kterého strávník dosáhne v daném školním roce (viz vyhláška č. 107/2005 o školním stravování) A: 7-10 let 39,- Kč B: 11-14 let 41,- Kč C: 15+ let 45,- Kč

Platby: A: žáci 07-10 let 39,- Kč/oběd = záloha 897,- Kč B: žáci 11-14 let 41,- Kč/oběd = záloha 943,- Kč C: žáci 15 let 45,- Kč/oběd = záloha 1.035,- Kč C: Zaměstnanci 27,- Kč/oběd = záloha 782,- Kč C: Cizí strávníci 98,- Kč/oběd = záloha 2.254,- Kč

6. Doba výdeje obědů.

Je určena podle rozvrhu školy po dohodě vedoucí školní jídelny s vedením školy. Výdej obědů pro cizí strávníky a nemocné žáky /nárok pouze v první den nemoci/ od 11:00 do 11:30. Pro žáky a zaměstnance školy od 11:40 – 14:00. Výdejní doba může být upravena dle aktuálních podmínek provozu školy, o čemž bude strávníky jídelna předem informovat.

7. Odhlašování, přihlašování a výběr obědů

Odhlásit oběd je možné z důvodu nepřítomnosti žáka nebo nemoci žáka nejpozději v den školního vyučování do 8 hodin. Odhlašujte/přihlašujte prostřednictvím objednávkových počítačů ve škole, přes Internet na www.jidelna.cz či v mobilní aplikaci Jídelna.cz ev. osobně v kanceláři ŠJ, nebo telefonicky do kanceláře ŠJ. Pro odhlášky <b> n e p o u ž í v e j t e email </b>. Řádně odhlášené obědy se odečítají z platby. Výběr stravy lze provádět pouze na objednávkových počítačích v budově školy, nebo přes Internet na www.jidelna.cz či v mobilní mobilní Jídelna.cz a to s minimálním předstihem 4 vyučovací dny.

Mobilní aplikaci Jídelna.cz si lze nainstalovat z https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.barda.jidelna Pro pasivní využití - náhled je zdarma. Pro aktivní využití - odhlášky/přihlášky případně výběr je zapotřebí zakoupit na Google Play roční předplatné premiových funkcí.

Galerie fotek uvařených jídel naleznete na https://photos.app.goo.gl/UA2dkbgbXbR5uMSw9

8. Připomínky, náměty a dotazy k provozu ŠJ: vedoucí ŠJ – tel. 241 493 141 nebo email na adresu jidelna@zsjilovska.cz

9. Dohled nad strávníky vykonávají pedagogičtí zaměstnanci školy. Alena Hloušková, vedoucí školní jídelny

Připraveno programem "Jídelna" verze 17.09.04.

Veškeré publikované lístky a další informace jsou vlastnictvím příslušné jídelny nebo svých tvůrců.

Zásady ochrany osobních údajů