Provozní řád školní jídelny byl zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vzděláváním /školský zákon/. Řídí se vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a vyhláškou č. 84/2005 Sb. o závodním stravování ve znění pozdějších předpisů. Dalšími podklady jsou Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby.

Zajišťujeme školní stravování žáků a závodní stravování ZŠ, studentů a zaměstnanců Gymnázia a cizí strávníky.

Ceny obědů:

Kat. věk cena výše měsíční platby

II. 7 – 10 29,-Kč 22 dní x 29,-Kč = 638,-Kč

III. 11 – 14 31,-Kč 22 dní x 31,-Kč = 682,-Kč

IV. 15 a více let 33,-Kč 22 dní x 33,-Kč = 726,-Kč

Zaměstnanci ZŠ, ŠJ 32,-Kč

Zaměstnanci Gymnázia 37,-Kč /+30,-Kč fa režie gymn./

Zaměstnanci MÚ 10% 67,-Kč Zaměstnanci MÚ 15% 70,-Kč

Důchodci 10% 63,-Kč /+4,-Kč fa soc. prog. obec/ Důchodci 15% 66,-Kč /+4,-Kč fa soc.prog. obec/

Cizí strávníci 10% 71,-Kč Cizí strávníci 15% 74,-Kč

Pokud strávník dovrší ve školním roce 11 a 15 let, který spadá do vyšší kategorie, musí být veden automaticky po celý školní rok v jeho příslušné vyšší kategorii. Školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku.

Přihlašování strávníků

Strávníci se k odběru stravy přihlašují osobně u vedoucí školní jídelny. Každý strávník je povinen odevzdat vyplněnou „ Přihlášku ke stravování“ před začátkem odebíráním obědů. Obědy se platí dopředu, to znamená, že při přihlašování nového strávníka se v hotovosti zaplatí částka na celý měsíc na úhradu potravin . Zakoupit ID čip 150,-Kč, záloha se vrací za nepoškozený ID čip při ukončení stravování.

Výdej obědů

Je možno si vybírat denně ze dvou hlavních jídel.

11.30 hod. - 14.00 hod. pro žáky ZŠ a studenty Gymnázia a zaměstnance ZŠ a Gymn.

11.00 hod. - 11.30 hod. nebo 13.45 hod. – 14.00 hod. výdej ve školní jídelně Jizerská 840 do jídlonosičů pro nemocné žáky /pouze první den nemoci, ostatní dny je potřeba obědy odhlásit/, pro zaměstnance MÚ, důchodce, cizí strávníky. Vstup pouze bočním vchodem do školní jídelny.

Placení obědů

Variabilní symbol pro placení obědů ve školní jídelně je identifikační číslo, které strávníkovi bude přiděleno při přihlašování na obědy u vedoucí ŠJ. Toto číslo musí být vždy uvedeno. Způsob úhrady vyplývá z přihlášky ke stravování.

1. Trvalý příkaz – platba vždy k 20. dni v měsíci na číslo účtu: 35-0249363309/0800, variabilní symbol je identifikační číslo žáka. První platba na měsíc září k 20. 8. poslední k 20. 5. Vyúčtování bude provedeno v měsíci červenci. Vrácení přeplatků budou odeslány na Váš účet. Pozor na správné vyplnění čísla účtu a variabilní symbol! 2. Ve výjimečných případech po dohodě platba v hotovosti – pouze poslední středu v měsíci od 7.30 hod. do 8.00 hod. a od 11.00 hod. do 11.30 hod.

Platba poštovní poukázkou je zrušena.

Výdej obědů

Probíhá systémem ID čipů. Každý strávník si v kanceláři ŠJ zakoupí ID čip, na jeho základě bude dostávat oběd. V případě zapomenutí se musí strávník dostavit do kanceláře ŠJ, kde obdrží náhradní kartičku na vydání oběda v ten den. V případě ztráty ID čipu je nezbytné zakoupit nový. Bez něho nebude možno vydat oběd. Za neodebranou a neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje. Pedagogický dohled na žáky ZŠ vykonávají pedagogičtí pracovníci ZŠ, nad studenty Gymnázia – pedagogičtí pracovníci Gymnázia.

Odhlašování obědů

Odhlašovat obědy můžete nejpozději tentýž den ráno do 7.15 hod. – osobně v kanceláři ŠJ, na tel. čísle – 603 881 007 pouze SMS, emailem na adrese – jidelna@zscakovice.cz

pomocí internetu na adrese www.zscakovice.cz – jídelna - potvrďte pomocí přiděleného uživatelského jména a hesla, které si vyzvednete u ved. ŠJ. Z technických důvodů následující dva dny nelze obědy odhlásit přes internet. V tomto případě můžete poslat sms, email nebo osobně v kanceláři ŠJ. Na téže adrese je jídelní lístek.

Strávník, který se chce odhlásit ze stravování, musí se osobně dostavit do kanceláře školní jídelny – vrácení zálohy za ID čip a vyrovnání peněz za obědy.

Výběr z nabídky dvou jídel lze provést několika způsoby:

- Pomocí počítače ve školní jídelně – všichni mají automaticky přihlášeno 1. menu. Pokud mají zájem o menu č. 2, musí si volbu změnit podle postupu na nástěnce - V mobilní aplikaci jidelna.cz - kterou lze stáhnout na https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.barda.jidelna - Pomocí internetu na adrese www.zscakovice.cz /z techn. důvodů následující dva dny nelze měnit menu č.2 - Osobně v kanceláři ŠJ nebo telefonicky na čísle 603 881 007 - SMS

Jídelní lístky jsou vyvěšeny na nástěnce ve škole, v jídelně a na internetu.

Každý strávník je povinen při pobytu ve školní jídelně dodržovat zásady slušného chování a hygieny.

Zajišťujeme individuální stravování po dohodě s rodiči – např. alergie

Úřední hodiny: úterý od 7.00 hod. do 14.00 hod.

středa od 7.00 hod. do 14.00 hod.

Telefon: 283 930 343, 603 881 007

Milena Pokorná Mgr. Martin Střelec

vedoucí ŠJ ředitel

Připraveno programem "Jídelna" verze 23.09.01.

Veškeré publikované lístky a další informace jsou vlastnictvím příslušné jídelny nebo svých tvůrců.

Zásady ochrany osobních údajů