Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Lohniského 851 Mateřská škola podporující zdraví

Provozní řád školní jídelny

1. Výdejní doba ranní přesnídávky je od 9.00 do 9.15 hod.,oběda pro přihlášené strávníky je od 11.45 do 12.15 hod. , odpolední svačiny od 14.30 do 14.45 hod.

2. Odhlášení oběda včetně svačin je nejpozději do 8.30 hod. odhlašovaného dne, jinak je stravné za daný den počítáno.

3. Při podávání jídel ve třídách dohlíží na dětské strávníky pedagogický dozor.

4. Za dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy je zodpovědný personál školní jídelny.

5. Vynášení obědů a svačin z MŠ je zakázáno ( výjimka bod 6 a 7 ).

6. Pokud přihlášený strávník během pobytu v MŠ onemocní, je mu povoleno odnést si za daný den oběd domů.

7. Strávníci přihlášení k celodennímu stravování, kteří odcházejí mimořádně po obědě domů, si mohou hygienicky zabalenou odpolední svačinu odnést domů ( s vyloučením pokrmů s nárokem na uchování při teplotě do 4°C).

8. Platba stravného se provádí měsíčně do 10. dne v měsíci na účet mateřské školy.S výší stravného na daný měsíc jsou rodiče dětského strávníka seznámeni prostřednictvím tabulky na nástěnce v šatně dané třídy. Dospělý strávník obdrží informaci o platbě písemně od vedoucí ŠJ.

9. S jídelním lístkem je možno se seznámit prostřednictvím nástěnky v šatnách tříd a v kuchyni.

10. Jakékoliv závady technického nebo hygienického charakteru hlaste neprodleně vedoucí ŠJ.

11. Úřední hodiny vedoucí ŠJ jsou v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.00 a odpoledne od 13.00 do 17.00 hodin.

12. Případné podněty, připomínky a stížnosti ohledně stravování můžete podat u vedoucí ŠJ nebo paní ředitelky MŠ.

Olga Brůčková ředitelka MŠ

V Praze dne 31.8. 2016 Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Lohniského 851 Mateřská škola podporující zdraví

SMĚRNICE č. 10/2 Školní stravování

1. Školní jídelna poskytuje stravovací služby pro děti od 3 do 7 let a dospělé osoby v rámci hmotného zabezpečení (§ 122 školského zákona ) plného přímého zaopatření.

2. Školní stravování se vždy řídí výživovými normami (Vyhláška č.107/2005 Sb., příl. č.1).

3. Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd a jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo při celodenním provozu, oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo s polodenním provozem ( Vyhláška č.107/2005 Sb., § 4).

4. Vyhláška č. 107/2005 Sb. O školním stravování ukládá zařízením školního stravování v přílohách č.1 a č.2, aby stravované děti zařazovala do věkové skupiny 3-6 let nebo 7-10 let podle věku, kterého dosáhnou v průběhu celého školního roku.

5. Úplata za školní stravování (stravné) v zařízeních školního stravování je určena výší finančního normativu a je stanovena cenami potravin (Vyhláška č.107/2005 Sb., §5), věkem dítěte(Vyhl. 107/2005 Sb.,příl.č.2) a výživovými normami (příl.č.1): věk. skupina 3-6 let věk. skupina 7-10 let dopolední přesnídávka 7,- Kč 8,50 Kč oběd 20,- Kč 22,50 Kč odpolední svačina 6,- Kč 6,- Kč 33,- Kč 37,- Kč V těchto částkách je i zajištění tekutin v rámci pitného režimu.

6. Odhlašování strávníků je možné nejpozději do 8,00 hodin daného dne.

7. Platbu stravného je možné provádět trvalým příkazem( 2x ročně jsou vraceny přeplatky – v lednu a červenci ) nebo jednorázovým platebním příkazem (výši předepsaného stravného na daný měsíc zjistíte v tabulce na nástěnce v šatně u Vaší třídy) do 10. dne stávajícího měsíce (§5 odst. 1-5 školského zákona) na účet č. 131574389/0800. O způsobu placení stravného jsou rodiče podrobněji seznámeni vždy při přijetí dítěte do MŠ.

8. V případě neuhrazení úplaty za školní stravování, ve stanoveném termínu, se rodiče vystavují riziku, že ředitelka MŠ ukončí předškolní vzdělávání jejich dítěte (§35 školského zákona).

9. Jídla (přesnídávka a oběd) podávaná v rámci školního stravování se vždy konzumují v provozovnách školního stravování. Pokud dítě mimořádně ukončí docházku po obědě, je mu dána hygienicky zabalená odpolední svačina domů (Vyhl.č.107,§2).

Olga Brůčková V Praze dne 31.8. 2016 ředitelka MŠ

Připraveno programem "Jídelna" verze 20.02.01.

Veškeré publikované lístky a další informace jsou vlastnictvím příslušné jídelny nebo svých tvůrců.

Zásady ochrany osobních údajů