Gymnázium Karla Sladkovského Sladkovského náměstí 8/900 130 00 Praha 3

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vypracoval: Bc. Lenka Dědková

V Praze 17.6.2022

Vnitřní řád školní jídelny se vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, §30 odst. 1. a 3. Dále se řídí vyhláškou č. 107/2004 Sb., o školním stravování – ve znění pozdějších předpisů a nařízením EU č. 852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby. Jídelní lístek je sestavován na základě dodržování spotřebního koše vybraných surovin dle vyhlášky 107/2004 Sb. o školním stravování a Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši.

I. Údaje o zařízení

Adresa: Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8, 130 00 Praha 3

IČO: 613 85 131

Vedoucí ŠJ: Bc. Dědková Lenka

Tel.: 222 721 118, 222 721 108

Email: info@gykas.cz, jidelna@gykas.cz

II. Úvodní ustanovení

1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy. 2. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce. 3. Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s platnou legislativou. 4. Školní jídelna zajišťuje stravu pro: • vlastní zaměstnance - obědy • žáky gymnázia – obědy III. Práva a povinnosti strávníků, zákonných zástupců a zaměstnanců školní jídelny Práva žáků: • kvalitní strava odpovídající množství a nutričního složení • informace o kvalitě a způsobu přípravy stravy • po dohodě odebírání dietní stravy • požádat o pomoc dohlížející a zaměstnance ŠJ při řešení vzniklého problému (např. rozbití nádobí či rozlití jídla) Povinnosti žáků: • dodržovat pravidla vnitřního řádu školní jídelny a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti • šetřit zařízení a vybavení školní jídelny • respektovat pokyny dohledu a všech zaměstnanců školní jídelny • dodržovat zásady slušného chování a kulturního stolování • hlásit dohledu školní jídelny případný úraz či zranění • nerušit svými projevy ostatní strávníky Práva zákonných zástupců: • informace o jídelním lístku, kvalitě a způsobu přípravy • dodržovat dietní stravu pro dítě, jehož zdravotní stav to vyžaduje • dodávat podněty k činnosti školní jídelny Povinnosti zákonných zástupců: • včas každý měsíc provést úhradu stravného • včas odhlašovat stravu při nepřítomnosti dítěte ve škole • nahlásit včas podstatné změny související s úhradou • odhlásit dítě ze stravování lze i v průběhu roku • na každý školní rok vyplnit a podepsat závaznou přihlášku ke stravování Práva zaměstnanců školní jídelny: • zajištění podmínek pro výkon činnosti školní jídelny • nezasahování do jejich činnosti v rozporu s právními předpisy Povinnosti zaměstnanců školní jídelny: • dodržovat pravidla vnitřního řádu, pracovní náplně a hygienických zásad • chránit bezpečí své, ostatních zaměstnanců a strávníků • poskytovat informace strávníkům a zákonným zástupcům

IV. Provoz

Prozní doba školní jídelny 7.00 – 15.30 hodin Výdej obědů 11.30 – 14.00 hodin Úřední hodiny vedoucí školní jídelny 10.00 – 13.30 hodin

V. Přihlášení k odebírání stravy 1. Na každý školní rok je strávník /zákonný zástupce žáků povinen vyplnit vždy novou přihlášku ke stravování. Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen k odběru stravy po celý daný školní rok. 2. Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit odebírání obědů v průběhu školního roku, je povinen do ŠJ doručit (emailem) písemné prohlášení o ukončení stravování. VI. Způsob přihlašování a odhlašování stravy 1. Na serveru www.jídelna.cz lze sledovat osobní účet strávníka, na kterém se provádějí odhlášky a výběr stravy, lze zde vyčíst také stav konta a jídelní lístky. Přihlašovací údaje obdrží od vedoucí školní jídelny. Žáci a zaměstnanci odebírají v jednom dni jeden oběd. 2. Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu se neposkytuje finanční náhrada. VII. Úplata za školní stravování 1. Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu školního roku od 1. 9. – 31. 8., ve kterém dosahují určeného věku a vychází z finančních limitů uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Jsou stanoveny pro věkovou skupinu 11 – 14 let 41,- a pro věkovou skupinu 15 let a více 45,-. VIII. Způsob platby stravného 1. Platby za stravné musí být provedeny pravidelně každý měsíc. 2. Úhrada stravného musí být provedena do 25. daného měsíce. 3. Platba se provádí předem např. v srpnu za září. 4. Platba se provádí bezhotovostně jednorázovým nebo trvalým příkazem na účet 556236/0300, variabilní symbol je vždy evidenční číslo strávníka. 5. Trvalý příkaz k platbě se zadává pouze na školní rok od září do června, přes prázdniny se platby neposílají. 6. Přeplatky na stravném se vrací v červenci. 7. Strávníci jsou povinni si průběžně kontrolovat stav svého konta a v případě nejasností okamžitě kontaktovat vedoucí školní jídelny. 8. Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování. IX. Úhrada za závodní stravování 1. Sazba stravného vychází z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, z § 2, 3 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. 2. Finanční limit je snížen o příspěvek z FKSP, jehož výše je stanovena na příslušný kalendářní rok Zásadami pro hospodaření s vyčleněnými prostředky FKSP. 3. Příspěvek z FKSP zaměstnancům nenáleží v době čerpání dovolené a při pracovní neschopnosti. X. Jídelní lístek 1. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny společně s hlavním kuchařem. 2. Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce školní jídelny a na portálu www.jidelna.cz. 3. Jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. XI. Vlastní organizace stravování 1. Ve školní jídelně je určen dohled, který dohlíží na chování žáků, kulturu stolování, dodržování hygienických pravidel a čistoty stolů. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny dohlížejícího a zaměstnanců školní jídelny. 2. Do školní jídelny mohou vstoupit jen strávníci, kteří se v jídelně stravují. Osoby, které se v jídelně nestravují, se v prostorách jídelny nesmí zdržovat. 3. K přenášení stravy se používá tác, použité nádobí se odkládá na určené místo. 4. Strávníci nesmí bez souhlasu vedoucí školní jídelny vynášet ze školní jídelny inventář školní jídelny /talíře, příbory, sklenice, židle/. 5. Během výdeje obědů zajišťují mimořádný úklid jídelny (rozbité nádobí, rozlité tekutiny) pracovnice školní jídelny. 6. Případné problémy a připomínky v průběhu stolování hlásí strávníci zaměstnancům školní jídelny nebo dohlížejícímu. XII. Konzumace jídla 1. Strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert. 2. Obědy jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovníky školní jídelny. Doplněk k obědům si strávník odebírá ze samoobslužného pultu. Nápoj si nalévá každý strávník sám u samostatného nápojového pultu. Na výběr je vždy slazený, neslazený a mléčný nápoj. 3. Polévku a veškeré přílohy včetně salátů či kompotů může žák na požádání dostat formou přídavku. 4. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. 5. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny. 6. Strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání.

XIII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany strávníků 1. Dohledy ve školní jídelně stanovuje pro příslušný školní rok ředitel školy. 2. Povinnosti dohledu: • ručí za pořádek a klid ve školní jídelně • žáky nenutí násilně do jídla • dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny • dbá na bezpečnost stravujících se žáků, zajišťuje ochranu před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství, násilí • dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.) okamžitě upozorní zaměstnance školní jídelny, který ihned závadu odstraní, aby nedošlo k případnému úrazu strávníků • reguluje osvětlení v jídelně • zamezuje do jídelny vstupu osob, které se zde nestravují XIV. Řešení nouzových a havarijních situací 1. Konkrétní nouzovou nebo havarijní situaci /havárie vody, přerušení dodávky elektřiny/ řeší vedoucí školní jídelny s vedením školy. 2. Podle charakteru situace může být zajištění školního stravování omezeno nebo přerušeno. 3. Strávníci a zákonní zástupci strávníků budou o této situaci s předstihem informováni. XV. Stravování v době nemoci žáka 1. Školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole. 2. Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole. 3. V první den nepřítomnosti žáka, může stravu odnést v jídlonosiči jeho zákonný zástupce. 4. Druhý a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou považovány za pobyt ve škole, a je nutné si stravu odhlásit. Za neodebranou stravu neposkytujeme náhradu. XVI. Úrazy ve školní jídelně 1. Úrazy a nevolnost jsou strávníci povinni okamžitě nahlásit dohledu ve školní jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření. XVII. Škody na majetku školní jídelny 1. Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny. 2. Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili nebo jako svědci viděli způsobit, vedoucí školní jídelny, dohledu nebo zaměstnancům školní jídelny. 3. Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí. 4. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit. XVIII. Závěrečná ustanovení 1. Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny. 2. Případné stížnosti týkající se školního stravování lze podávat ústně či písemně kterémukoli pracovníkovi školy, který je neprodleně předá řediteli školy k vyřízení. Podávání a vyřizování stížností se dále řídí vnitřní směrnicí k vyřizování stížností. 3. S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu ve školní jídelně a na webových stránkách školy. 4. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“. 5. Tento řád školní jídelny nabývá účinnosti dnem 1. září 2022.

Připraveno programem "Jídelna" verze 23.09.01.

Veškeré publikované lístky a další informace jsou vlastnictvím příslušné jídelny nebo svých tvůrců.

Zásady ochrany osobních údajů