Vnitřní řád Školní jídelna PO Komenského 265, Benešovská 23,Týnec nad Sázavou Provozní řád je zpracován na základě vyhlášky ministerstva školstvíč.107/2005 Sb. o školním stravování a vyhlášky ministerstva zdravotnictví č.107/2001Sb.,č.108/2001 Sb. Pokyny pro stravování platí od 1.9.2014.

1. Ve školní jídelně se stravují žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci. Vstup do školní jídelny je povolen od 11.00 do 14.00 hodin, doba výdeje pro cizí strávníky je stanovena na 11.00 až 11.30 hod, zaměstnanci školy a žáci se stravují dle rozvrhu v době od 11.35 do 13.30 hod. Odnášení stravy z prostor jídelny je pro žáky zakázáno.

2. Žáci mají nárok na dotovanou stravu pouze v 1. den nemoci. Ostatní dny v době nemoci si musí oběd odhlásit na internetu nebo telefonicky do 8 hodin téhož dne. Doba výdeje obědů pro rodiče nemocných dětí je od 11.00h do 11.30h. Jídlo vydávané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě. Za přenos jídla si strávník ručí sám.

3. Dozor ve školní jídelna zajišťuje pracovník školní jídelny. Žáci vstoupí do prostor jídelny za doprovodu pedagogů, strávník si umyje ruce, vezme si tác a příbor, postaví se k výdejnímu okénku, kde dostane polévku, hlavní jídlo, nápoj si nalévá sám, má možnost přídavků a odnese použité nádobí na určené místo. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny pracovníků školní jídelny, při stravování jsou povinni se chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Zároveň jsou povinni chránit a chovat se ohleduplně k majetku a zařízení ŠJ. Technické a hygienické závady, jakož i problémy nebo připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí školní jídelny. Úklid stolů a jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlité nápoje …) zajišťují kuchařky.

4. Úraz, nevolnost hlásí strávníci okamžitě vedoucí jídelny, která tuto situaci řeší a zapíše do Úrazové knihy. Připomínky rodičů ke stravování se oznamují vedoucí školní jídelny.

5. Každý strávník vyplní přihlášku ke stravování, přihláška je platná od 1. do 9.třídy základní školy. Poté si zakoupí bezkontaktní žeton za 135Kč, který se používá po celou dobu školní docházky a je nevratný. V případě ztráty si musí zakoupit nový. Zapomene-li si strávník žeton, nahlásí se dozoru v ŠJ a oběd mu bude vydán. Cena stravného je stanovena dle věku žáka, kterého dosáhne v daném školním roce. Žáci 7 – 10 let 29,- žáci 11 – 14 let 31,- žáci 15 – 18 let 33,- cizí strávníci 80,-.

6. Platba probíhá otevřením inkasa ve Vaší bance na č. účtu ŠJ 100003401/0800, strava bude odečtena vždy kolem 20. dne v měsíci na následující měsíc. Kopii souhlasu s inkasem donesete do kanceláře ŠJ. První platba proběhne 20. srpna v hodnotě 21 dnů za září x cena stravného. Odhlášené obědy budou vždy odečteny následující měsíc. Vždy do konce měsíce musí být platba přičtena na účet na následující měsíc. Nebude-li včas zaplaceno, strávník dostane oběd až po připsání peněz na účet ŠJ. Platba na Bú ŠJ – trvalý příkaz č. účtu ŠJ 100003401/0800, variabilní symbol strávníka je k dispozici v kanceláři ŠJ, bude uhrazena do 20. dne v měsíci dopředu na následující měsíc v částce 700 Kč . Pokud stravné nebude uhrazeno v této době, nedostane strávník oběd, dokud nebude dlužná částka zaplacena.

7. Objednávání a odhlašování stravy na internetové adrese www.sjtynec.cz tel. 317701313. Odhlásit stravu si můžete do 8 hod. téhož dne. Strávníci mohou vybírat ze dvou jídel. Výběr je možný na webových stránkách www.sjtynec.cz, zároveň je jídelní lístek vyvěšený v budovách školní jídelny a základní školy. Automaticky je přihlášen oběd č.1, oběd č. 2 se musí přihlásit na internetových stránkách. Objednávky lze provádět s předstihem tří dnů. Každému strávníkovi je přiděleno uživatelské jméno a heslo pro používání internetových stránek.

8. Každý strávník je povinen seznámit se s vnitřním řádem vyvěšeným v ŠJ nebo webových stránkách. 9. Dotazy k provozu ŠJ na tel. 317701313, 773922916 nebo www.sjtynec.cz Směrnice platí od 1.8.2018 Jana Malinová ředitelka ŠJ

Připraveno programem "Jídelna" verze 20.10.01.

Veškeré publikované lístky a další informace jsou vlastnictvím příslušné jídelny nebo svých tvůrců.

Zásady ochrany osobních údajů