Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara Vídeňská 28, Praha 4 PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny 1.Zásady provozu Školní jídelna je školní zařízení,které poskytuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole.Zajišťuje rovněž stravování zaměstnanců školy.Z provozních důvodů nelze poskytovat dietní stravování,pouze po dohodě s VŠJ lze poskytnout upravenou stravu/např.bezlepkovou dietu/. Provoz ŠJ se řídí Nařízením evropského parlamentu a rady (ES) č.852/2004 o hygieně potravin,vyhláškou č.107/2005 Sb.o školním stravování,vyhláškou č.137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a vyhláškou č.410/2005 Sb.o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.Řád je vydáván v souladu s § 30 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání,za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů při školním stravování. 2.Provoz školní jídelny,výdejní doba Pro žáky a zaměstnance dle rozvrhu snídaně 7.00 - 7.30 přesnídávka 10.10 – 10.30 oběd 11.45 - 14.00 svačina 16.00- 16.30 večeře 17.30 - 18.15 Strávníkům je vydáváno kompletní menu,jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně a není povoleno ho vynášet do prostoru školy/neplatí to o ovoci a moučníku/,pití je rovněž určeno ke konzumaci v jídelně. Strava mimo jídelnu se nevydává.Výdej oběda do jídlonosičů povolí vedoucí jidelny v případě,má-li se zabezpečit stravování nemocného žáka v první den jeho nemoci,pokud oběd již nelze odhlásit./Jídlo vydávané do jídlonosičů je určeno pro přímou konzumaci a to nejdéle do 14.00 hod. téhož dne/.Každý strávník je povinen nosit čip,při jeho zapomenutí je vydán VŠJ náhradní lístek.Za neodebraný nebo včas neodhlášený oběd se finanční náhrada neposkytuje.Při ztrátě čipu je žák povinen si koupit nový čip u VŠJ.Ze školní jídelny není dovoleno odnášet ani prázdné nádobí,příbory a jiné zařízení jídelny.

3.Výše stravného Výše stravného -pro ubytované – snídaně -12,-Kč,přesnídávka – 10,-Kč oběd – 32,-Kč,odpol.svačina - 7,-Kč,večeře - 25,-Kč ostatní oběd 32,-Kč 4.Placení stravného Cena čipu -121,-Kč /prodej v kanceláři VŠJ zálohově,tzn.za čip se vrací peníze,pokud se žák již nechce nebo nebude stravovat/ Stravné se platí zálohově do 25.dne předchozího měsíce ubytovaní žáci měsíční záloha na celodenní stravné -1800,-Kč Ostatní žáci měsíční záloha na obědy -700,-Kč Zaměstnanci –hotově v kanceláři VŠJ Platba stravného se provádí bezhotovostně na účet školy/č.55637041/0100/ a s uvedením variabilního symbolu/identifikační číslo žáka/a koncovka 1. Vyúčtování stravného-přeplatky se vyúčtovávají na konci kalendářního roku a na konci školního roku vždy převodem na účet strávníka 5.Přihlášení obědů Po obdržení platby vedoucí jídelny přihlásí žáka ke stravování,následně si strávník sám u terminálu nebo přes internet upřesní a vybere z nabízeného menu. 6.Odhlášení obědů Odhlášení musí být uskutečněno den předem do 14.hodin a to u vedoucí jídelny telefonicky nebo prostřednictvím internetu/při prvním dni nemoci lze výjimečně odhlásit stravu do 7.30 hod./ 7.Dozor ve školní jídelně Dozor ve školní jídelně zajišťují vyučující na základě rozpisu dozorů,který je vyvěšen ve sborovně školy. 8.Další ustanovení Žáci jsou povinni se při stravování chovat slušně,ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Vedoucí jídelny včas vyvěšuje jídelní lístek a zadává ho na webové stránky školy. Do výrobních a skladovacích prostor kuchyně nemají přístup cizí osoby.

1.1.2018 Magda Rathouská Vedoucí školní jídelny PaedDr. Věra Kováříková Ph.D ředitelka školy

Připraveno programem "Jídelna" verze 22.02.01.

Veškeré publikované lístky a další informace jsou vlastnictvím příslušné jídelny nebo svých tvůrců.

Zásady ochrany osobních údajů